Associació Arcàdia de Can Batlló

Transparència

Balanç Social

L’Associació ARCÀDIA es regeix pels principis bàsics fonamentals de transparència, autogestió i rendició de comptes i estableix criteris ètics i socials per a tota la seva activitat i funcionament. Fa seus els principis del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i dels cooperatius internacionals de l’ACI.

Com a eina de transparència i avaluació de l’entitat realitza anualment el Balanç Social que impulsa la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES). El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de l'entitat. Els resultats obtinguts permeten millorar internament i tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Fer el Balanç Social ajuda en quatre grans aspectes:

  1. Reconeixement per part d’administracions i ciutadania com a part de l’ESS.
  2. Formar part del Mercat Social de la XES i fer visible l’ESS.
  3. Autoavaluació i millora contínua.
  4. Comunicació dels valors de l’entitat

Dades de transparència

JUNTA ACTUAL
2021
Presidència
Marc Ramon Enrich Díaz
Secretaria
Xènia Orfila i Abelló
Vocalia
Carmen Deiros Domínguez
DOCUMENTS
Informe de pèrdues i guanys
2019 i 2020
Estatuts
de l’associació Arcàdia
Balanç social
2020
Balanç social
2021
Documents de transparència
Fes clic en els diferents botons per a descarregar el document corresponent